fbpx

Festival 4 Arts an ACE in Society based in Romania – Presentation

The Festival of Arts offers:
Summer courses and Masterclass in music, visual arts, theater and literary creation. The Faculty members have artistic international experience both as professionals in the mentioned artistic fields and as pedagogues.
In music we offer classes for classical music, pop music, folk music and jazz. In the classical music section we offer courses for all instruments, orchestra and chamber music courses, composition courses and musicology. All students will be able to present their program to the public.
The visual art courses – painting workshop – will be organized in age and experience groups, 2 hours per workshop every day. The painting workshop is designed to develop participants’ creativity and explore the field of fine arts. At the end of the festival, the works of all participants will be displayed in the foyer of the „Geo Bogza” Cultural House and will be published in the festival brochure.
Drama and acting courses are designed to give learners the opportunity to grow in multiple ways, including helping them to better communication, developing vocabulary, creativity, attention, memory and socializing. The course will offer captivating imagination exercises and it will provide techniques for translating personal experiences into acting and bringing to the life of a character. At the end of the festival, the students of this section will present a play with the script they designed during the course.
The creative writing courses will stimulate learners to elaborate more works and present them to the public. In the end, their works will be published in the festival brochure.

Anexa 4 – Acordul cursantului major

Organizator: Best Bridge Services SRL în parteneriat cu Primăria Municipiului Câmpina, Casa Municipală de Cultură „Geo Bogza”, Societatea Filarmonică din Câmpina, Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Câmpina Locație: Câmpina și Brebu           Subsemnatul/a___________________________________________, cursant la secția/profesorul  ________________________________________, prin prezenta confirm că am citit Prezentarea festivalului și […]

Anexa 2 – Inscriere individuala cu Acord parental

Organizator: Best Bridge Services SRL în parteneriat cu Primăria Municipiului Câmpina, Casa Municipală de Cultură „Geo Bogza”, Societatea Filarmonică din Câmpina, Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Câmpina, Colegiul Național „Nicolae Grigorescu” Câmpina, Clubul Copiilor Câmpina, Școala Gimnazială „Matei Basarab” Brebu Locație: Câmpina și Brebu           Subsemnatul/a___________________________________________ […]

Festivalul de Arte – Masterclasses, Câmpina

Festivalul de arte oferă:
cursuri de vară și Masterclass în muzică, arte plastice, teatru și creație literară. Profesorii invitați au experiență artistică atât ca profesioniști în domeniile artistice menționate, cât și ca pedogogi, în țară și străinătate.
La muzică oferim cursuri pentru muzică clasică, muzică ușoară, muzică populară și jazz. În cadrul secției de muzică clasică oferim cursuri pentru toate instrumentele, cursuri de orchestră și muzică de cameră, cursuri de compoziție și muzicologie. Toți cursanții își vor putea prezenta programul studiat publicului.
Cursurile de artă plastică – atelier de pictură – vor fi organizate în 3 grupe (grupa clasele II-IV, clasele V-VIII și clasele IX-XII+), câte 2 ore de atelier, în fiecare zi. Atelierul de pictură este menit să dezvolte participanților creativitatea și să exploreze domeniul artelor plastice. La finalul festivalului, lucrările tuturor participanților vor fi expuse în foaierul Casei de Cultură „Geo Bogza” și vor fi publicate în broșura festivalului.
Cursurile de teatru și actorie sunt menite să ofere cursanților oportunitatea de a se dezvolta sub multiple aspecte, inclusiv îi ajută să se cunoască mai bine pe ei înșiși, să-și dezvolte abilitățile de comunicare, dicția, vocabularul, creativitatea, atenția, capacitatea de memorare și aceea de socializare. Cursul va propune exerciții captivante de imaginație, va oferi tehnici de transpunere a experiențelor personale în actorie și în viața unui personaj. La finalul festivalului, cursanții acestei secții vor prezenta o piesă de teatru cu scenariul conceput de ei în timpul cursului.
Cursurile de creație literară vor stimula cursanții la elaborarea mai multor lucrări pe care le vor putea prezenta publicului și care vor fi publicate în broșura festivalului.

Translate »