Fără categorie

Reguli generale de participare la Concurs Internațional

1. Condiții generale

1.1 Participanții la Concursul Internațional al Festivalului de Arte – Festival 4 Arts sunt obligați să respecte termenii și condițiile regulamentului de organizare și desfășurare și regulile generale de participare la concurs;

1.2 Regulamentul concursului este întocmit și făcut public, conform legislației aplicabile din România. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțul prealabil de prezentare a acestor modificări/schimbări pe pagina oficială: https://festivaluldearte.com/.

2. Condiții specifice

2.1 La Concursul Internațional al Festivalului de Arte – Festival 4 Arts pot participa toate persoanele fizice cu cetățenie română sau cetățeni străini, indiferent de naționalitate, rasă, sex sau religie și care îndeplinesc toate condițiile prevăzute de prezentul Regulament de organizare și desfășurare a Concursului Internațional al Festivalului de Arte – Festival 4 Arts;

2.2 Este interzisă trimiterea de către participanții la concurs a lucrărilor/înregistrărilor pentru care nu dețin drepturi de autor conform Legii nr. 8/1996 cu modificările și completările ulterioare privind dreptul de autor și drepturile conexe. În acest sens, participanții sunt responsabili de autenticitatea și originalitatea lucrării/înregistrării.

2.3 Organizatorul nu va lua în considerare lucrările care încalcă, în vreun fel, Legea drepturilor de autor sau alte legi românești în vigoare la data Concursului.

2.4 Înregistrările trimise în condițiile Regulamentului de organizare și desfășurare și regulilor generale ale Concursului Internațional al Festivalului de Arte – Festival 4 Arts, vor fi însoțite, în mod obligatoriu de Anexa 1 – Fișa de înscriere completată, datată și semnată. Prin semnarea acesteia, concurentul/tutorele lui ia la cunoștință și este de acord cu Anexa 2 – ACORDUL DREPTULUI DE PUBLICARE și Anexa 3 – Acord parental de participare la concurs pentru participanții minori. Neîndeplinirea acestei cerințe obligatorii, precum și unele omisiuni din formular vor duce la descalificarea automată.

2.5 Concurenții vor trimite înregistrările luând cunoștință despre „ACORDUL DREPTULUI DE PUBLICARE”.

3. Întreruperea concursului

3.1 Prezentul concurs va putea fi întrerupt doar în caz de forță majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu înainte de a anunța public decizia pe site-ul https://festivaluldearte.com/.

3.2 Conform prevederilor art.1351 alin. (2) din Noul Cod civil, forța majoră este definită astfel: „Forța majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil”.

4. Prelucrarea datelor personale

4.1 În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 cu modificările și completările ulterioare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date si ale Legii nr. 506/2004 cu modificările și completările ulterioare privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, aveți următoarele drepturi privind colectarea și prelucrarea datelor personale: dreptul de intervenție asupra datelor (art. 14), dreptul de informare (art. 12), de acces la date (art. 13), de opoziție de a folosi datele dvs. personale (art. 15), de a vă adresa Justiției (art. 18). Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, la adresa de e-mail: festivaluldearte@gmail.com;

4.2 Datele dumneavoastră personale colectate de către Organizator în condițiile expuse mai sus, vor putea fi folosite și/sau transferate în scopuri de reclamă, marketing și publicitate, educație și cultură, înscrierea la newsletter, competiții, concursuri, reprezentând acordul dvs.

4.3 Prin Înscrierea în Concurs aveți obligația de a completa corect și integral Anexa 1 cu date personale, acestea făcând parte din aplicația înscrierii la Concurs.

4.4 La cererea scrisă a participantului, datată și semnată, expediată pe adresa de e-mail festivaluldearte@gmail.com, organizatorul se obligă:

– Să rectifice, să actualizeze, să blocheze, să șteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă cu dispozițiile legale;

– Să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

4.5 Prin completarea anexelor antemenționate și trimiterea acestora către Organizator, în vederea participării la concurs, participantul sau reprezentantul legal al participantului își oferă implicit acordul pentru prelucrarea de către organizator a datelor personale.

5. Litigii

Eventualele litigii apărute între Organizator și participantul la acest concurs se vor rezolva pe cale amiabilă.