Concurs de Poezie

Concurs Online de Poezie al Festivalului de Arte, Ediția I

(Concurs de creație literară)

SCOP:

Concurs Online de Poezie al Festivalului de Arte este un concurs online de creație literară, în limbile română, engleză și franceză, care își propune să descopere și să promoveze noi talente, să stimuleze tinerii pentru dedicarea timpului liber către manifestarea talentului lor și cultivarea valorilor universale exprimate prin cuvânt. În același spirit de promovare a poeziei, odinioară „regină” a literaturii, concursul este deschis adulților care doresc să intre în această competiție în vederea afirmării talentului lor și prin acest mijloc.

ORGANIZATORI:

Best Bridge Services SRL în parteneriat cu Primăria Municipiului Câmpina, Casa Municipală de Cultură „Geo Bogza”, Biblioteca Municipală „Dr. C. I. Istrati” Câmpina, Societatea Filarmonică din Câmpina, Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Câmpina, Colegiul Național „Nicolae Grigorescu” Câmpina, Clubul Copiilor Câmpina, Școala Gimnazială „Matei Basarab” Brebu

OBIECTIVE:

 • Stimularea creativității tinerilor și adulților cu talent literar,
 • Realizarea schimburilor de experiență între grupurile țintă,
 • Promovarea dialogului și educației interculturale,
 • Dezvoltarea capacităţii de exprimare în limbile engleză și franceză,
 • Creșterea gradului de implicare a copiilor și tinerilor în activități culturale și de dezvoltare personală. 

GRUPURILE ȚINTĂ:

Concursul de Poezie al Festivalului de Arte se adresează tinerilor și adulților cu preocupări literare, după cum urmează:

Deoarece copii sub 14 ani au solicitat să intre în concurs, modificăm regulamentul, conform art. 7.3 al acestuia, introducând o nouă secțiune pentru toate categoriile:
Grupul copiilor – concurenții cu vârsta mai mică de 14 ani.

Grupul I – tineri cu vârsta între 14 și 18 ani

Grupul II – tineri cu vârsta între 19 și 25 ani

Grupul III – adulți cu vârsta mai mare de 26 ani      

TEMA CONCURSULUI:

a) Concursul nu dispune de o temă dată, aceasta fiind la alegerea participanților. Se recomandă ca ideația să se subscrie unui registru liric cunoscut (prezent în literatura română și universală).

b) Fiecare concurent va trimite minim 3 (trei), maxim 4 (patru) poezii. Poeziile pot aborda o gamă variată a prozodiei. Poeziile trebuie să nu fie mai scurte de 5 versuri, dar nici mai lungi de 8 strofe. Poeziile vor fi transmise la adresa de e-mail: festivaluldearte@gmail.com.

CATEGORII ȘI SECŢIUNI:

Concursul de Poezie al Festivalului de Arte se desfășoară pe 3 categorii, fiecare cu cele 3 grupuri țintă, conform tabelului:

Deoarece copii sub 14 ani au solicitat să intre în concurs, modificăm regulamentul, conform art. 7.3 al acestuia, introducând o nouă secțiune pentru toate categoriile:
Grupul copiilor – concurenții cu vârsta mai mică de 14 ani.

CATEGORIASECȚIUNEA
Grupul I
Limba românăGrupul II
Grupul III
Grupul I
Limba englezăGrupul II
Grupul III
Grupul I
Limba francezăGrupul II
Grupul III

REGULI DE PARTICIPARE:

Articolul 1 – Condiții generale

1.1 Participanții la acest concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile regulamentului de organizare și desfășurare a Concursului de Poezie al Festivalului de Arte, Ediția I, 1 august – 15 septembrie 2020;

1.2 Regulamentul concursului este întocmit și făcut public, conform legislației aplicabile din România. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțul prealabil de prezentare a acestor modificări/schimbări pe pagina oficială: https://festivaluldearte.com/

Articolul 2 – Condiții de participare la concurs

2.1 La acest concurs pot participa toate persoanele fizice cu cetățenie română sau cetățeni străini, indiferent de naționalitate, rasă, sex sau religie și care îndeplinesc toate condițiile prevăzute de prezentul Regulament de organizare și desfășurare a Concursului de Poezie al Festivalului de Arte.

2.2 Nu pot participa la acest concurs angajații Organizatorului și nici rudele acestora de gradul I (copii, părinți, soț/soție), precum nici persoanele antrenate în organizarea și realizarea concursului, membri din juriu și rudele de gradul I ale acestora.

2.3 Este interzisă trimiterea de către participanții la concurs a unor creații literare pentru care nu dețin drepturi de autor conform Legii nr. 8/1996 cu modificările și completările ulterioare privind dreptul de autor și drepturile conexe.

2.4 Organizatorul nu va lua în considerare lucrările care încalcă, în vreun fel, Legea drepturilor de autor sau alte legi românești în vigoare la data Concursului.

2.5 Creațiile literare trimise în condițiile prezentului Regulament de organizare și desfășurare a Concursului de Poezie al Festivalului de Arte, vor fi însoțite, în mod obligatoriu de:

a) Date personale – Anexa 1 – Talon de înscriere;

b) Acordul publicării – Anexa 2 – ACORDUL DREPTULUI DE PUBLICARE;

2.6 Anexele 1 și 2 se vor transmite în același fișier cu textul literar. În cazul în care participantul nu a împlinit încă vârsta de 18 ani, reprezentantul legal al acestuia va trebui să completeze Anexa 3, pe care să o atașeze în fisierul cu textul literar, prin care își va exprima acordul ca minorul pe care îl reprezintă să participe la concurs. Neîndeplinirea acestei cerințe obligatorii, precum și unele omisiuni din formulare vor duce la descalificarea automată.

2.7 Concurenții vor trimite manuscrisul luând cunoștință despre „ACORDUL DREPTULUI DE PUBLICARE”, astfel, nu vor completa alte formulare, nu vor scana acte, nu vor semna și nu vor aștepta confirmarea de primire a acestor documente.

2.8 Manuscrisul (textul literar + anexele 1, 2 și 3) va fi trimis, doar în format electronic și doar prin intermediul adresei de email: festivaluldearte@gmail.com într-un mesaj care să aibă ca subiect numele, prenumele, categoria și secțiunea la care participă (exemplu: Barbu Ecaterina Virginia – Limba română, Grupul I) .

2.9 Concurenții trebuie să achite taxa de 50 de lei (10 Euro) în contul organizatorului Best Bridge Services SRL deschis la ING Bank, Bucureşti, IBAN:  RO22INGB0000999903782351 Cod SWIFT: INGBROBU și să trimită prin email dovada achitării acestei taxe, în același timp cu manuscrisul și anexele completate.

Articolul 3 – Perioada de desfășurare a concursului

3.1 Ediția I a Concursului de Poezie al Festivalului de Arte se desfășoară după următorul calendar:

a) 01.08.2020 – 15.09.2020 – Înscrierea concurenților, primirea și evaluarea lucrărilor. Lucrările se vor trimite doar pe parcursul perioadei de înscriere la concurs, și anume începând cu data de 01.08.2020, ora 00:00 și până cel mai târziu la 15.09.2020, ora 23:59;

b) 16 – 30.09.2020 – Publicarea tuturor poeziilor pe site-ul festivalului pentru obținerea votului publicului și Jurizarea lucrărilor pentru fiecare categorie și secțiune;

c) 01.10.2020 – Anunțarea câștigătorilor.

3.2 Perioada de desfășurare a concursului, respectiv toate datele menționate mai sus, se pot modifica, organizatorii concursului având obligația de a anunța în prealabil pe pagina web antemenționată orice eventuale modificări survenite în regulamentul de concurs.

Articolul 4 – Detalii tehnice

4.1 Textele creațiilor literare vor fi redactate în WORD (format .doc sau .docx). Cele în limba română vor conține diacritice, iar cele în limba franceză vor conține accente. Fontul folosit va fi Times New Roman de mărimea 12, iar spațiul între rânduri va fi de 1,5.

Articolul 5 – Anunțarea câștigătorilor

Câștigătorii concursului vor fi anunțați pe data de 01 octombrie 2020, pe site-ul Festivalului de Arte (Festival 4 Arts) https://festivaluldearte.com/.

Articolul 6 – Juriul

6.1 Juriul va fi format din 3 (trei) membri, după cum urmează: Florin Dochia, Liliana Ene și Daniela Reghina Onu. Biografiile membrilor juriului se regăsesc pe site-ul festivalului.

Juriul va stabili, pe baza unui punctaj, câștigătorii premiilor pentru fiecare secțiune și categorie în parte.

Articolul 7 – Premiile Concursului de Poezie al Festivalului de Arte

7.1 Toți participanții la concurs vor primi diplome de participare, transmise online.

7.2 Fiecare categorie va avea câte un „Marele Premiu”, iar la fiecare secțiune a fiecărei categorii se vor da Premiul I, Premiul II, Premiul III și Mențiuni. Premiile vor consta în bani, cărți și publicarea poeziilor în „Revista Nouă”.

Numărul de premii va fi hotărât de juriu, funcție de valoarea artistică a concurenților.

7.3 Toate datele menționate mai sus, se pot modifica, organizatorii concursului având obligația de a anunța în prealabil pe site-ul festivalului orice eventuale modificări survenite în regulamentul de concurs.

Articolul 8 – Criterii de jurizare

 • Valenţele stilistice ale textului, aprecierea unor elemente de creativitate (figuri de stil, imagini artistice, procedee retorice, etc);
 • Autenticitate şi originalitatea creaţiei, gradul de complexitate artistică;
 • Particularităţi de ordin compoziţional şi de tehnică a creaţiei;
 • Trimiteri care arată gradul de acumulări culturale ale concurentului;
 • Impactul mesajului transmis, valoarea instructiv-educativă a acestuia;
 • Respectarea tehnicilor curente de tehnoredactare şi impresia generală oferită de text;
 • Respectarea normelor ortografice, ortoepice şi de punctuaţie în vigoare.

Articolul 9 – Întreruperea concursului

9.1 Prezentul concurs va putea fi întrerupt doar în caz de forță majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu înainte de a anunța public decizia pe site-ul https://festivaluldearte.com/

9.2 Conform prevederilor art.1351 alin. (2) din Noul Cod civil, forța majoră este definită astfel: „Forța majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil”.

Articolul 10 – Prelucrarea datelor personale

10.1 În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 cu modificările și completările ulterioare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date si ale Legii nr. 506/2004 cu modificările și completările ulterioare privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, aveți următoarele drepturi privind colectarea și prelucrarea datelor personale: dreptul de intervenție asupra datelor (art. 14), dreptul de informare (art. 12), de acces la date (art. 13), de opoziție de a folosi datele dvs. personale (art. 15), de a vă adresa justiției (art. 18). Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, la adresa de e-mail: festivaluldearte@gmail.com;

10.2 Datele dumneavoastră personale colectate de către Organizator în condițiile expuse mai sus, vor putea fi folosite și/sau transferate în scopuri de reclamă, marketing și publicitate, educație și cultură, înscrierea la newsletter, competiții, concursuri, reprezentând acordul dvs.

10.3 Prin Înscrierea în Concurs aveți obligația de a completa corect și integral Anexele cu date personale, acestea făcând parte din aplicația înscrierii la Concurs.

10.4 La cererea scrisă a participantului, datată și semnată, expediată pe adresa de e-mail festivaluldearte@gmail.com, organizatorul se obligă să:

– Să rectifice, să actualizeze, să blocheze, să șteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă cu dispozițiile legale;

– Să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

10.5 Prin completarea anexelor antemenționate și trimiterea acestora către Organizator, în vederea participării la concurs, participantul sau reprezentantul legal al participantului își oferă implicit acordul pentru prelucrarea de către organizator a datelor personale.

Articolul 11

– Litigii

Eventualele litigii apărute între Organizator și participantul la acest concurs se vor rezolva pe cale amiabilă.

2 răspunsuri »